Kunstterapi

Kunstterapi


 For English, go to the bottom of the page

Bli venn med deg selv og få utviklet ditt potensial

Ofte kan det være vanskelig å sette ord på hva en følger og har opplevd. Ofte kan det hjelpe å uttrykke seg kreativt – å sette en strek, et strøk, lage et bilde, en form i leire. Kroppen husker alt, men vi mennesker er flinke til å fortrenge det vi ikke vil huske. Dette kan sette seg fast i sjelen, i det ubevisste og igjen skape problemer i relasjoner og andre forhold. Det kan sette seg i muskler og vev, slik at man får fysisk og psykisk vondt.

Kunstterapi – nøkkelen til ditt indre

Kunstterapi er en metode for å få gitt uttrykk for hva man føler på en konstruktiv måte. Man slipper å henge seg opp i ord og setninger. Det dreier seg ikke om det man tradisjonelt kaller for kunst og som man ser i gallerier og museer, men ofte er bilde eller noe annet som er skapt for å belyse en situasjon eller en følelse.

Jeg har gjort mange feil i livet, og mange har jeg gjentatt og gjentatt inntil jeg forstod hvorfor jeg gjorde dem. Gjennom kustterapeutiske metoder så jeg et mønster og ved å gå nærmere inn i årsakene, ble det mulig å endre mønsteret og komme ut av den fastlåste handlingen.

Kunstterapi er en psykoterapeutisk metode hvor forskjellige former for kreative uttrykk utgjør en vesentlig del av det terapeutiske arbeid. I en kunstterapeutisk «time» går man vanligvis gjennom følgende trinn:

 1. Innledende samtale hvor det settes ord på problematikken.
 2. En kreativ tid hvor terapeuten oppfordrer klienten til, for eksempel, å uttrykke en følelse, en drøm eller lignende i et bilde, eller gjennom et annet kreativt uttrykk.
 3. En avsluttende samtale hvor begge undersøker og snakker om bildet/uttrykket i forhold til det som tidligere ble skissert som problemområde.

Det kreves ingen spesielle kreative ferdigheter for å kunne arbeide kunstterapeutisk. Metoden henvender seg derfor til alle som vil bruke noe annet enn ord i en utviklingsprosess.

Det menneskesyn som ligger til grunn for det kunstterapeutiske arbeidet bygger på den jungianske analytiske psykologi.

Jeg tar i mot klienter som ønsker å benytte kunstterapi til å belyse problemområder. Jeg arrangerer også gruppesamlinger hvor maling med kunstterapeutiske metoder kan bidra til å finne frem til dine indre bilder.

Jeg har tidligere arrangert spesialkurs som:

 • «Barndommens spor i maleriet»
 • «Finn dine indre bilder»
 • «Finn din indre villkvinne»

Jeg har 4 års kunstterapiutdanning med avsluttende diplomeksamen fra Institutt for Kunstterapi i Danmark. Ta gjerne kontakt for private timer eller gruppekurs!

Art therapy


Become friends with yourself and develop your potential

Oftentimes it can be difficult to put into words the things we have experienced. It may help to express yourself creatively – to draw a line, a brushstroke, to make a painting or a figure in clay. The body remembers everything, but we are very good at oppressing unwanted memories. This can take root in the soul, in the unconscious and create troubles in our relations with other people. It can take root in muscles and tissue, manifesting itself in physical as well as psychical pain.

Art therapy – the key to your inner self

Art therapy is a method by which one expresses one’s feelings in a constructive way – You let go of words and sentences. It is not about the traditional art you see in galleries and museums, but oftentimes a painting created to illuminate a situation or emotion.

I have made many mistakes in my life, and many times I have repeated them again and again until I understood why I was making them. Through art therapy I saw a pattern, and by examining the underlying causes I was able to change this pattern and get out of the “trap” I felt I was in.

Art therapy is a psychotherapeutic method by which different forms of creative expression constitutes a significant part of the therapeutic work. In the art therapy sessions we usually go through the following steps:

 1. Introductory conversation where we put the issues into words.
 2. A creative session where the therapist encourages the client to, for example, express a feeling, a dream or similar through painting or another creative form of expression.
 3. A closing dialogue where both parties investigate and talk about the painting or artistic expression in relation to what was previously identified as an issue in step 1.

No special artistic skills are required to take part in an art therapy session. The method is for anyone who wishes to express themselves with something other than words in a process of development.

The theories which the therapeutic work is based on builds on Jungian analytic psychology.

I welcome clients who wish to use art therapy to expose problem areas and develop themselves. I also arrange group sessions where we work to find your inner images and express them through painting.

In the past I have hosted specialized courses like:

 • “Trails of childhood in paintings”
 • “Find your inner images”
 • “Find your inner wild woman”

I have a diploma from the Institute of Art Therapy in Denmark, and am currently the leader for the Norwegian Art Therapy Association (Kunstterapiforeningen i Norge). Get in touch if you are interested in booking private sessions or group sessions!